top of page

MOBILITY & WIRELESS

การทำงานในปัจจุบันไม่เจาะจงว่า จะต้องทำงานในสถานที่ทำงานเท่านั้น เทคโนโลยี่ทำให้เราสามารถทำงานได้จากสถานที่ต่างๆ ทำให้เรามีเวลาในการทำงานมากขึ้น ดังคำพูดที่ว่า “Any place Any time Any devices”ด้วยเทคโนโลยี่ Mobility และWireless เราสามารถออกแบบให้คำปรึกษาพร้อมทั้งจัดสร้างเครือข่ายให้กับลูกค้าได้ 

  • Wireless system

  • Wireless Control/Roaming

  • BYOD

WIRELESS
bottom of page