Why Techknowledge Consulting

จากประสบการณ์ของทีมวิศวกร ที่ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่องค์กรต่างๆไม่ว่าในภาครัฐหรือเอกชนทำให้ทราบถึงปัญหาของการนำเอา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ, การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่สุด, การวางแผนการใช้งานหรือจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Server room

We Know...

The Worth of IT

IT solution and services

people around of word

Networking

ระบบเครือข่ายเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบไอที ซึ่งหากการออกแบบระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพพอ อาจเป็นต้นเหตุให้การเชื่อมต่อข้อมูลมีความล่าช้า หรือเกิดความผิดพลาด จนถึงกับระบบล่มได้ เรามี Solution ที่เป็นการผสมผสานด้วยอุปกรณ์เครือข่ายชั้นเยี่ยม, การออกแบบระบบเพื่อจัดแบ่ง Traffic , สามารถขยายระบบได้ง่าย, มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

Security

Securities

ปัจจุบันภัยร้ายที่มาจากเทคโนโลยีมีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นVirus Computer, Malware, Ransom ware, Hacker, Data Leak…  เรามี Solution

ที่จะป้องกันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  มีเครื่องมือให้การวิเคราะห์ สืบสวนหาที่หรือช่องทางที่ภัยร้ายเข้ามา

People are connect

Collaboration

การสื่อสารในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีไอที เกือบ 100 % ตั้งแต่ระบบการรับส่ง Mail, ระบบโทรศัพท์ IP Phone, การประชุม ไม่ว่าจะเป็น แบบ WEB Conference หรือ Video Conference เราสามารถให้คำแนะนำ ได้ว่าควรจะใช้ระบบใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ คุ้มค่าต่อการลงทุน

Server and Storage

Server & Storage

ด้วยปริมาณข้อมูลที่มากมายและ Application ที่หลากหลาย ทำให้องค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบServer และ Storage เพื่อที่จะรองรับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามา เราสามารถช่วยลูกค้าให้การวิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมทั้ง Implementระบบ และ จัดสร้าง Data center room ให้กับลูกค้าได้

Wireless

Mobility & Wireless

การทำงานในปัจจุบันไม่เจาะจงว่า จะต้องทำงานในสถานที่ทำงานเท่านั้น เทคโนโลยี่ทำให้เราสามารถทำงานได้จากสถานที่ต่างๆ ทำให้เรามีเวลาในการทำงานมากขึ้น ดังคำพูดที่ว่า “Any place Any time Any devices”ด้วยเทคโนโลยี่ Mobility และWireless เราสามารถออกแบบให้คำปรึกษาพร้อมทั้งจัดสร้างเครือข่ายให้กับลูกค้าได้

Question about information technology

IT consulting & Outsource

จากประสบการณ์ของทีมงานกว่า 20 ปี ที่คลุกคลีศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบไอทีให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายกลุ่มอุสาหกรรม เรามั่นใจว่าสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำระบบไอทีมาใช้งาน การแก้ปัญหาระบบไอที หรือการวางแผนระบบไอที เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุด

NEWS & BLOG

Our Customer

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
ติดต่อเรา