top of page

AI, ML, DL คืออะไรต่างกันอย่างไร ??


ปัจจุบันนี้เราได้ยิน คำพวกนี้บ่อยมากไม่ว่าจะจากทางภาครัฐ ที่จะทำโครงการต่างๆ มักจะมี คำพวกนี้ผสมอยู่บ่อยๆ หรือภาคเอกชนที่พัฒนาแอปลิเคชั่น ก็มักจะมีคำพวกนี้อยู่เรื่อยๆ 

AI: Artificial Intelligence , ML: Machine Learning, DL: Deep Learning

      คำจำกัดความเบื้องต้นของ คำเหล่านี้

          Artificial Intelligence(AI)  คือโปรแกรมที่สามารถรับรู้ ให้เหตุผล ลงมือทํา และปรับตัวได้

          Machine Learning(ML) คือ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

          Deep Learning(DL) คือ ชุดย่อยของ Machine Learning ที่โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นเรียนรู้จากข้อมูลจํานวนมหาศาล


ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

คือการที่เครื่องจักรหรือแอปปลิเคชั่นเลียนแบบการทํางานของความรู้ความเข้าใจแบบมนุษย์มีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและเรียนรู้ได้แบบมนุษย์ AI เปรียบเสมือน Super set ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย

                ตัวอย่างเช่น แชทบอท,รถยนต์ไร้คนขับ,ระบบจดจำใบหน้า


Machine Learning

เป็นเทคนิคย่อยของ AI ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูล โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมสั่งทีละขั้นตอน เปรียบเสมือนสมองของ AI ที่สามารถวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์จากข้อมูล

                ตัวอย่างเช่น ระบบแนะนำสินค้า, ระบบกรองอีเมลขยะ, ระบบตรวจจับการฉ้อโกง


       Deep Learning

เป็นเทคนิคย่อยของ Machine Learning ที่ใช้ Artificial Neural Networks จำลองการทำงานของสมอง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น วิเคราะห์ข้อมูลแบบลึกลงไป

                ตัวอย่างเช่น ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ, ระบบจดจำเสียงพูด, ระบบวิเคราะห์ภาพ


Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

สาขาวิชาที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอัจฉริยะ

เทคนิคการฝึกฝนระบบให้เรียนรู้จากข้อมูล

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบลึกลงไป

Super Set ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ

สมองของ AI

เทคนิคพิเศษของ Machine Learning

สรุป

AI, Machine Learning และ Deep Learning เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน โดย AI เป็น Super set ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย Machine Learning เป็นเทคนิคย่อยของ AI ที่เน้นการฝึกฝนระบบให้เรียนรู้จากข้อมูล และ Deep Learning เป็นเทคนิคย่อยของ Machine Learning ที่ใช้ Artificial Neural Networks วิเคราะห์ข้อมูลแบบลึกลงไป


ตัวอย่างเพิ่มเติม

AI: หุ่นยนต์ AlphaGo ของ Google เล่นหมากล้อมเก่งกว่ามนุษย์

Machine Learning: ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ

Deep Learning: ระบบตรวจจับมะเร็งจากภาพถ่าย

ดู 82 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page